top of page

Kapcsolatfelvétel

Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára (lásd https://www.dunakezi.hu/ kapcsolat fül).

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja

Tájékoztatásnyújtás.

 

Az adatkezelés érintettje

Tájékoztatást kérő.

 

Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre)

Név, e-mail cím, telefonszám (Felhasználó által megadott adatok).

 

Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő)

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket fél évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

 

Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók)

Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor harmadik fél bevonására.

 

A hozzájárulást az alábbi email címre küldje el adatvedelem@dunakezi.hu  

 

A DKA és az adatfeldolgozó(k) a Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. A DKA a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

 

A DKA tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

A Felhasználók a következő jogokkal rendelkeznek az adatkezelésekkel kapcsolatban

Hozzáférési jog

A Felhasználó tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;

 2. a Felhasználó személyes adatok kategóriái;

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. azon jogáról, hogy kérelmezheti a DKA-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 7. ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítési jog

A Felhasználó jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek a DKA indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 

Törléshez való jog

A Felhasználó kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, a DKA köteles a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

 • a személyes adatokat a DKA-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandók, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, a DKA-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozáshoz való jog

A Felhasználó kérésére a DKA köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a DKA ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a DKA-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a DKA jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Felhasználó jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A DKA az Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A kérelmek benyújtására a adatvedelem@dunakezi.hu e-mail címre vagy a DKA székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség.

 

A DKA adatvédelmi tisztségviselőjének elérhetősége: adatvedelem@dunakezi.hu  

 

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím:      1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:         +36 (30) 683-5969

Fax:                +36 (1) 391-1410

Honlap:          www.naih.hu

 

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

bottom of page