top of page

Kiválasztónap - Jelentkezési lap adatkezelője

Dunakanyar Kézilabda Akadémia Közalapítvány

Székhely cím:                                                   2600 Vác, Téglaház út 1.

Adószám:                                                         18702738-1-13

Cégjegyzékszám:                                           00 18 702738

Nyilvántartó Bíróság:                                      Budapest Környéki Törvényszék

Bírósági nyilvántartási szám:                        13-01-0002480

Képviseli:                                                          Kis-Máténé Kirsner Erika

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége:  adatvedelem@dunakezi.hu

a továbbiakban: DKA

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés megnevezése

Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára (lásd https://www.dunakezi.hu/ kapcsolat fül).

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja

Kiválasztó napra való jelentkezés, tájékoztatásnyújtás.

 

Az adatkezelés érintettje

Kiválasztó nap résztvevője, a résztvevő/jelentkező szülője/törvényes képviselője.

Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre)

Kezelt adat: szülő / törvényes képviselő neve

Adatkezelés célja: beazonosítás

Kezelt adat: szülő / törvényes képviselő e-mail címe

Adatkezelés célja: kapcsolattartás

Kezelt adat: szülő / törvényes képviselő telefonszáma

Adatkezelés célja: kapcsolattartás

 

Kezelt adat: résztvevő/jelentkező neve

Adatkezelés célja: jelentkező azonosítása

Kezelt adat: résztvevő/jelentkező lakhelye

Adatkezelés célja: jelentkező azonosítása, tudni kell, hogy szükség esetén a szülő / törvényes képviselő milyen távolságból, mennyi idő alatt tud a gyermekért jönni a DKA létesítményhez 

 

Kezelt adat: résztvevő/jelentkező születési ideje

Adatkezelés célja: a csapatbesoroláshoz és a jelentkezői létszám miatt szükséges a születési idő

Kezelt adat: résztvevő/jelentkező milyen magas, hány kilógramm

Adatkezelés célja: a csoportbeosztás/csapatbeosztás miatt releváns információ

Kezelt adat: résztvevő/jelentkező hanyadik osztályos

Adatkezelés célja: a kiválasztás miatt releváns információ

Kezelt adat: résztvevőnek/jelentkezőnek melyik a lövőkeze

Adatkezelés célja: a csoportbeosztás/csapatbeosztás/kiválasztás miatt releváns információ

Kezelt adat: résztvevő/jelentkező milyen poszton játszik

Adatkezelés célja: a csoportbeosztás/csapatbeosztás/kiválasztás miatt releváns információ

Kezelt adat: résztvevő/jelentkező melyik sportszervezetnél játszott/játszik

Adatkezelés célja: a csoportbeosztás/csapatbeosztás/kiválasztás miatt releváns információ

Iskolai eredmények, továbbtanuláshoz választott iskola

A kiválasztás több szakaszból áll, a kiválasztás egyes szakaszában a DKA bekéri a sportoló iskolai eredményeit, felvételi pontjait, a továbbtanuláskor választott iskola nevét, illetve a választott szak megnevezését. 

Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő)

A jelentkezés során küldött jelentkezési lapot fél évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a jelentkezés során megadott személyes adatok törlését kérni, kérem az alábbi  A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók)

Kizárólag a Váci NKSE kijelölt edzője kerül bevonásra, a DKA kizárólag a Váci NKSE kijelölt edzőjének továbbítja a jelentkező vagy szülő adatait.

DKA harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a személyes adatokat.

 

A DKA és az adatfeldolgozó(k) az érintett által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. A DKA a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

 

A DKA tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Fénykép-, hang-, video-, TV felvételek

Tudomásul veszem, hogy a kiválasztás ideje alatt a résztvevőkről fényképfelvételek készülnek. Személyemről, illetve gyermekem személyéről az események alkalmával fénykép-, hang-, video-, TV felvételek készítéséhez hozzájárulok. Ha nem járul hozzá, kérem, hogy az alábbi címre küldje el a visszavonást adatvedelem@dunakezi.hu.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. Kérem az alábbi címre küldje el a visszavonást adatvedelem@dunakezi.hu. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A DKA a felvételeket határozatlan ideig tárolja és kezeli, mivel így tudja nyomon követni az egyes résztvevők fejlődését és új jelentkezők részére bemutatni a résztvevők teljesítményét. Tudomásul veszem, hogy nincs szükség a hozzájárulásomra a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

A DKA események alkalmával személyemről és gyermekem személyéről készült fénykép-, hang-, video-, TV felvétel felhasználásához, valamint nyilvánosan elérhető internetes oldalaira (facebook, weboldal, Instagram, egyéb közösségi oldalon) történő feltöltéséhez és egyéb marketing célú kiadványokban történő nyilvánosságra hozatalához, harmadik fél részére történő továbbításához hozzájárulok. Ha nem járul hozzá, kérem, hogy az alábbi címre küldje el a visszavonást adatvedelem@dunakezi.hu. A DKA a felvételeket határozatlan ideig tárolja és kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Kérem az alábbi címre küldje el a visszavonást adatvedelem@dunakezi.hu. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett a következő jogokkal rendelkeznek az adatkezelésekkel kapcsolatban

Hozzáférési jog

Az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;

 2. az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. azon jogáról, hogy kérelmezheti a DKA-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítési jog

Az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek a DKA indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 

Törléshez való jog

Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, a DKA köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

 • a személyes adatokat a DKA-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandók, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, a DKA-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérésére a DKA köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a DKA ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a DKA-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a DKA jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A DKA az érintetett, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A kérelmek benyújtására a adatvedelem@dunakezi.hu e-mail címre vagy a DKA székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség.

 

A DKA adatvédelmi tisztségviselőjének elérhetősége: adatvedelem@dunakezi.hu  

 

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím:      1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:         +36 (30) 683-5969

Fax:                +36 (1) 391-1410

Honlap:          www.naih.hu

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

bottom of page